"Wyprawka szkolna" - program pomocy uczniom

Jak podało Ministerstwo Edukacji Narodowej „w 2012 roku na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców rząd chce przeznaczyć 140 milionów złotych. Dodatkowo dla rodziców uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zwiększono do 504 zł próg dochodów na członka rodziny pozwalający na otrzymanie zwrotu kosztów zakupu podręczników”.

Rządowym programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” zostaną objęci uczniowie rozpoczynający naukę szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Programem mają być objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Projekt Rządowego programu „Wyprawka szkolna” trafił i został przekazany dnia 6 kwietnia do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Przede wszystkim nowy projekt wyróżniają kryteria dostępu do uzyskania pomocy. Zgodnie z nowym pomysłem ma być zmieniony próg dochodów na członka rodziny umożliwiający uzyskanie dofinansowania z programu „Wyprawka szkolna”.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej MEN „dofinansowanie zakupu podręczników miałoby wynosić: 180 zł dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum oraz 352 zł dla uczniów klas i szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych”.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: 10 kwietnia 2012 r.