Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, którego projekt przekazano do konsultacji społecznych, ureguluje warunki udzielenia pomocy uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r., formy i zakres ww. pomocy dla uczniów (tj. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych,
wskazując grupy uczniów, którym przyznana zostanie pomoc oraz jej wysokość), a także tryb postępowania w  sprawie  udzielenia  pomocy.
Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników w w roku szkolnym  2017/2018 obejmie  się  uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Maksymalne kwoty dofinansowania wynosić będa od 175 zł do 445 zł (zależą głównie od rodzaju niepełnosprawności).

Rząd szacuje, że pomocą objętych zostanie ok. 34 tys. uczniów posiadających takie orzeczenie. W 2016 r. z pomocy skorzystało 47.018 niepełnosprawnych uczniów, a projektując rozporządzenie oceniano, że pomoc udzielona zostanie ok. 62,2 tys.
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów