Ministerstwo edukacji podsumowało działania wspierające rozwój edukacji w regionach współfinansowane z Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Bardzo dobrze wydawane są środki unijne na wojewódzkie programy stypendialne dla uczniów uzdolnionych. W latach 2007-2013 przeznaczono na pomoc stypendialną 31,5 mln euro. Obecnie realizowanych jest 18 programów pomocy stypendialnej na kwotę 88 mln zł, co stanowi 67 proc. zarezerwowanych środków na ten cel.
Spośród 213 mln euro przeznaczonych w latach 2007-2013 na upowszechnianie wychowania przedszkolnego wykorzystano już połowę. W trakcie realizacji jest ponad 480 projektów na kwotę ok. 515 mln zł. Z danych MEN wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat powstało prawie 500 przedszkoli i 1,7 tys. małych form przedszkolnych.
Najwolniej idzie wykorzystanie środków w ramach działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Na projekty, których celem jest podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich przewidziano 150 mln euro. Obecnie realizowane jest 900 projektów za 94 mln zł, co stanowi 15 proc. wykorzystania alokacji na to poddziałanie.
Na poziomie 20 proc. oscyluje wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na poprawę jakości kształcenia zawodowego i upowszechnienie kształcenia ustawicznego. Na podniesienie oferty edukacyjnej szkół zawodowych zaplanowano w latach 2007-2013 ponad 515 mln euro.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 7.12.2009 r.