W tworzeniu nowych przepisów pomagał Rzecznik Praw Dziecka - zmiany dotyczą przede wszystkim funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – a więc tych placówek, których działania skierowane są odpowiednio do dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Określone zostały zasady pracy wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej, którymi powinna kierować się każda placówka. Zobowiązano placówki do szczególnej dbałości o jakość działań wychowawczych i systematyczne badanie poziomu bezpieczeństwa wychowanków. W nowych regulacjach wskazano wymiar godzin zatrudnienia psychologów i pedagogów w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych.

RPD: ośrodki wychowawcze muszą wprowadzić nowe standardy>>

Doprecyzowano także przepisy regulujące kwestię opieki nad wychowankami w porze nocnej. Wskazano, że ośrodki mają obowiązek zapewnić odpowiednie warunki umożliwiające wychowankom kontakt z rodzicami, z poszanowaniem prywatności, oraz podejmowanie współpracy ww. ośrodków z rodzicami wychowanków, oraz w zależności od potrzeb, odpowiednimi instytucjami zewnętrznymi oraz wolontariuszami. Uregulowano również zasady działania placówek oświatowo-wychowawczych, burs i domów wczasów dziecięcych, jednak nowe przepisy nie przewidują zasadniczych zmian w zakresie ich funkcjonowania. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz. 1872) wchodzi w życie 1 września 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo Oświatowe z serii Meritum
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł