W szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych kontrola ze starostwa wykryła szereg nieprawidłowości, głównie dotyczą one udokumentowanej informacji o liczbie promowanych uczniów, co bezpośrednio wiąże się z wysokością otrzymywanej przez szkołę dotacji.
Czy w związku z powyższym należy wstrzymać przyznawanie dotacji? Protokół nie został podpisany przez dyrektora szkoły. 

Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

Dofinansowanie działalności szkół i placówek niepublicznych jest dla jednostek samorządu poszczególnych szczebli zadaniem własnym. Dotacja jest obligatoryjnym wydatkiem budżetu danej jednostki samorządu, jednakże jedynie pod warunkiem, ze osoba prowadząca w ściśle określonym terminie- do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji- poda planowaną (a nie faktyczną) liczbę uczniów. Planowana liczba uczniów powinna być obliczona jako wielkość średnioroczna, z uwzględnieniem faktycznego stanu osób przyjętych i uczących się w szkole w bieżącym roku szkolnym (do końca sierpnia) oraz przewidywanej, z należytą starannością, liczby osób, które zostaną przyjęte i będą kontynuowały naukę od 1 września do końca roku. Osoba prowadząca dotowaną szkołę może upoważnić do podania tych danych dyrektora szkoły niepublicznej, przy czym ten ostatni działa wówczas jako pełnomocnik organu prowadzącego.

Niepodanie w określonym terminie planowanej liczby uczniów w przyszłym roku budżetowym upoważnia jednostkę samorządu do odmowy udzielenia dotacji. Jest to właściwie jedyny przypadek, gdy jest to dopuszczalne.