Zespół specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka APS, w ramach umowy z MEiN, opracował standardy w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wspierania rodziny, które w pilotażu poddane zostaną praktycznej weryfikacji i ocenie osób i podmiotów zaangażowanych w realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w powiatach.

MEN: Nie planujemy likwidacji szkół specjalnych>>

 

Pilotaż wspomagania rozwoju

Zaproszenie do udziału w pilotażu kierowane jest do powiatów oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka lub zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Zgłoszenia za pośrednictwem rejestracji elektronicznej na stronie.

 


Pilotaż Standardów WWR obejmuje:

  •  analizę zasobów powiatów w procesie wdrażania standardów organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny,
  • analizę propozycji dokumentacji dotyczącej oceny funkcjonalnej dziecka, jego rodziny i środowiska pozarodzinnego,
  • analizę możliwości udzielania wsparcia dziecku i rodzinie zgodnie z założeniami Standardów WWR, z uwzględnieniem następujących etapów postępowania:
  • wykrywanie potrzeb, w tym monitorowanie rozwoju dziecka
  • przeprowadzenie oceny funkcjonalnej
  • określenie profilu funkcjonalnego dziecka i ekomapy potrzeb rodziny
  • określenie poziomu wsparcia dziecka i rodziny, zgodnie z założeniami nowego Modelu WWR
  • opracowanie indywidualnego planu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (IPWWR)
  • realizacja IPWWR
  • monitorowanie i ewaluacja IPWWR.