Rada miejska określiła zasady udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.
Wojewoda wniósł skargę na uchwałę do sądu administracyjnego.
W ocenie organu rada bezzasadnie zaniechała opublikowania uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
WSA przyznał rację organowi nadzoru.
W ocenie sądu zaskarżona uchwała, jest aktem prawa miejscowego, bowiem zawiera normy o charakterze abstrakcyjnym oraz generalnym i została wydana przez ustawowo wskazany organ jednostki samorządowej na podstawie upoważnienia ustawowego.
Uznanie zaskarżonej uchwały za akt prawa miejscowego pociąga za sobą konieczność jej publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Sąd przypomniał, iż niepromulgowanie aktów prawa miejscowego jest istotnym naruszeniem prawa powodującym stwierdzenie ich nieważności. Akty normatywne niepublikowane nie wchodzą w życie, zatem nie wiążą podmiotów, do których zostały skierowane.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Poznaniu 5 maja 2016 r., sygn akt IV SA/Po 123/16, prawomocny