Zdaniem skarżącej, burmistrz błędnie obliczył wysokość stawki dotacji. Ustalona stawka dotacji na jednego wychowanka w niepublicznym przedszkolu funkcjonującym na terenie gminy wyliczona została bowiem na podstawie bieżących wydatków ponoszonych w publicznych przedszkolach, obejmujących także wydatki na funkcjonowanie publicznych oddziałów i punktów przedszkolnych.
W odpowiedzi organ uznał, iż użyte w przepisach ustawy pojęcie "przedszkole publiczne" - przy ustalaniu dotacji, obejmuje także oddziały przedszkolne oraz punkty przedszkolne, nie obejmuje jedynie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z uwagi na prawne i organizacyjne wyodrębnienie od przedszkoli publicznych tego rodzaju jednostek organizacyjnych.
W ocenie organu, każdy wydatek bieżący poniesiony przez przedszkole publiczne, bez względu na to, czy dotyczy on funkcjonowania przedszkola publicznego, czy też oddziału przedszkolnego w przedszkolu publicznym lub punktu przedszkolnego, jest w istocie wydatkiem "poniesionym w przedszkolu publicznym".
WSA nie zgodził się z takim stanowiskiem.

Samorządy mają problem z dotacją, gdy dziecko chodzi do przedszkola w innej gminie>>

Sąd wyjaśnił, iż punkt przedszkolny wymieniony jest jako odrębna od przedszkola forma wychowania przedszkolnego. Zatem należy przyjąć, że tam gdzie ustawa używa pojęcia "przedszkole publiczne", mowa jest o tej formie wychowania przedszkolnego a nie także o innej, np. punkcie przedszkolnym, chyba, że ustawodawca postanawia inaczej.
Sąd podkreślił, iż kwota wydatków stanowiąca podstawę obliczenia dotacji o jakiej mowa w art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm), to kwota wydatków zaplanowanych w budżecie jako tych, które są ponoszone na utrzymanie jednego ucznia w przedszkolu publicznym.
Natomiast kwota ta nie obejmuje wydatków przeznaczonych na inne formy wychowania przedszkolnego, w tym punkty przedszkolne – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA we Wrocławiu z 14 lipca 2015 r., sygn. akt III SA/Wr 2/15, nieprawomocny


Dotacja przedszkolna nie tylko dla gmin>>

Dowiedz się więcej z książki
Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł