Chodziło o udostępnienie protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej wraz z uchwałami i wnioskami, protokołu z posiedzenia komisji z udziałem przedstawicieli organizacji związkowych działających w szkole, projektu aneksu arkusza organizacyjnego, imiennego wykazu, z podaniem kwoty i procentu wynagrodzenia zasadniczego, dodatku motywacyjnego otrzymanego przez dyrektora i dwóch wicedyrektorów oraz imiennego wykazu wysokości kwot dofinansowania do doskonalenia zawodowego otrzymanego przez dyrektora i wicedyrektorów.
Dyrektor poinformował mieszkańca, że wnioskowany przez niego zbiór danych nie stanowi informacji publicznej.
W związku z tym mężczyzna wniósł skargę na bezczynność dyrektora.
WSA uznał skargę za zasadną.
Sąd przypomniał, iż za informację publiczną należy uznać każdą wiadomość wytworzoną przez szeroko rozumiane władze publiczne, a także inne podmioty sprawujące funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa.

Zmiany wprowadzone do arkusza organizacyjnego opiniuje rada pedagogiczna>>

Charakter informacji publicznej mają również informacje niewytworzone przez wskazane podmioty, lecz do nich się odnoszące. Informację publiczną stanowi zatem treść wszelkiego rodzaju dokumentów nie tylko bezpośrednio zredagowanych i wytworzonych przez wskazany podmiot.
Przymiot taki posiada także treść dokumentów, których podmiot używa do zrealizowania powierzonych mu prawem zadań. Bez znaczenia przy tym jest, w jaki sposób dokumenty znalazły się w posiadaniu danego organu.
Zatem zdaniem sądu, żądane przez mężczyznę dokumenty są informacjami publicznymi, a dyrektor był zobowiązanym do udzielenia informacji będącej w jego posiadaniu.
Wyrok WSA w Poznaniu z 2 grudnia 2015 r., sygn. akt IV SAB/Po 135/15, nieprawomocny

Dowiedz się więcej z książki
Kompetencje rady pedagogicznej. Komentarz praktyczny. Wzory uchwał z serii MERITUM
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł