Burmistrz wystąpił do kuratora oświaty z wnioskiem o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie połączenia w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum. We wniosku wskazał, że za połączeniem szkół w zespół przemawiają głównie względy organizacyjne i finansowe, ale również zauważalnie zmniejszająca się liczba uczniów w obydwu szkołach. Połączenie skutkować będzie obniżeniem kosztów ogólnego zarządu administrowania poszczególnymi szkołami wchodzącymi w skład zespołu, które będą działać pod jednym kierownictwem ze wspólną administracją i obsługą.
Kurator wyraził negatywną opinię dotycząca połączenia szkół. Odwołując się do idei reformy programowej i prowadzonej polityki oświatowej stwierdził, iż łączenie szkoły podstawowej z gimnazjum jest niezasadne.
WSA rozpatrując sprawę przypomniał, iż z a rt. 62 ust. 5b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., poz. 2572 z późn. zm.) wynika, iż opinia kuratora w sprawie połączenia w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum ma charakter bezwzględnie wiążący, tzn. połączenie szkół w zespół jest możliwe jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora w tej sprawie. Kurator wydaje swoją opinię "w sprawie" połączenia w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum. Jednak opinia dotycząca połączenia w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum, stanowiąc prawem przewidzianą formę działania organu administracji publicznej, winna być czytelna i nie wzbudzać wątpliwości co do przesłanek jakimi kierował się organ przy załatwianiu sprawy. Obowiązek ten nabiera szczególnego znaczenia, gdy organ wydaje wiążącą dla strony opinię negatywną.@page_break@

To, że przepisy ustawy o systemie oświaty nie precyzują formy w jakiej opinia dotycząca połączenia w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum winna zostać podjęta, a w każdym razie nie przewidują dla niej formy postanowienia, o którym mowa w art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), i tym samym stosowania wprost przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego , nie oznacza, że wydając opinię kurator jest zwolniony od zawarcia w jej uzasadnieniu argumentacji, która doprowadziła go do zajęcia określonego stanowiska w sprawie. Brak należytego wskazania motywów wydania opinii czyniłoby iluzorycznym także poddanie takiej opinii kontroli sądowej.
W ocenie WSA opinia kuratora nie spełnia wskazanych powyżej wymogów. Argumentacja organu ma charakter ogólny i zupełnie nie uwzględnia konkretnego stanu faktycznego, w odniesieniu do którego została ona wydana. W uzasadnieniu zaskarżonej opinii kurator odwołał się jedynie do idei reformy programowej i prowadzonej polityki oświatowej i stwierdził, że jego zdaniem wynika z nich, iż łączenie szkoły podstawowej z gimnazjum jest niezasadne. WSA podkreślił, że w obecnym stanie prawnym wprawdzie rzeczywiście zasadą jest odrębne funkcjonowanie tych dwóch typów szkół, niemniej jednak ustawodawca dopuszcza możliwość połączenia w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum, czemu dał wyraz w art. 62 ust. 5b obecnie obowiązującej ustawy o systemie oświaty.Tymczasem kurator w żaden sposób nie rozważył, czy w sprawie taki uzasadniony przypadek zachodzi.

Wyrok WSA w Krakowie z 24 września 2013 r., sygn. akt III SA/Kr 600/13