Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna otrzymała "listę opornych uchylających się od szczepień obowiązkowych".
Na liście znalazła się między innymi kobieta, która odmówiła zaszczepienia swojego dziecka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, oraz polio.
Powiatowy inspektor sanitarny upomniał matkę, wzywając ją do niezwłocznego wykonania obowiązkowych szczepień.
W odpowiedzi kobieta wyjaśniła, iż  wstrzymuje się z podaniem dziecku szczepionek do momentu aż ukończy drugi rok życia. Powodem jej decyzji było złe znoszenie szczepień przez dzieci w ich rodzinie.
W rezultacie inspektor sanitarny nałożył na matkę dziecka karę grzywny.

Szczepienia uczniów muszą odbywać się w gabinecie lekarskim>>

Kobieta odwołała się do sądu administracyjnego. Jej zdaniem organ inspekcji sanitarnej nie jest uprawniony do prowadzenia egzekucji w zakresie obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym.
Rozpatrujący sprawę WSA przypomniał, iż obowiązek rodziców poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom jest w Polsce obowiązkiem prawnym i zwolnić z tego obowiązku mogą jedynie konkretne przeciwwskazania lekarskie do jego szczepienia. Niedostosowanie się do tego obowiązku grozi zastosowaniem przymusu administracyjnego.
Ponadto w przypadku obowiązkowych szczepień ochronnych wyłączone jest uprawnienie rodzica dziecka do wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody – podkreślił sąd.

Szkolna pielęgniarka pomoże, ale nie zaszczepi>>

WSA przyznał jednak rację matce dziecka, iż do prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym, jest odpowiedni wojewoda, a nie organy inspekcji sanitarnej.
Obowiązek poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu jest obowiązkiem wynikającym bezpośrednio z przepisów prawa, a nie obowiązkiem wynikającym z decyzji lub postanowienia – co, zdaniem sądu, wyłącza możliwość prowadzenia egzekucji przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wyrok WSA w Krakowie z 8 kwietnia 2014 r., sygn. akt III SA/Kr 1129/13, prawomocny

Naukowcy: cukier pomaga dzieciom znosić bolesne zabiegi>>