Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Prezydent powierzył stanowisko dyrektorce zespołu szkół ponadgimnazjalnych na skrócony okres 2 lat szkolnych.
Motywem takiej decyzji był istniejacy w szkole konflikt związany z jej osobą. Zdaniem prezydenta konflikt ten godził w bardzo dobrą opinię zespołu w środowisku lokalnym.
Dyrektor uznała, iż konflikt, który powstał w placówce nie może być przyczyną skrócenia jej kadencji. Neguje to bowiem wynik prawidłowo przeprowadzonego konkursu na stanowisko dyrektora.
Zdaniem WSA organ prowadzący słusznie uznał, iż konflikt, który powstał wśród nauczycieli jest sytuacją negatywnie wpływającą na szkołę, a to uzasadnia skrócenie kadencji dyrektora.

Negatywny wpływ konfliktu istniejącego w szkole na sytuacje tej placówki, dostrzegł nie tylko prezydent miasta ale również wojewoda oraz Minister Edukacji Narodowej. Konflikt nie był zatem obojętny dla dobra oświaty, zwłaszcza z punktu widzenia lokalnej społeczności miasta – uznał WSA.
Biorąc pod uwagę z jednej strony interes dyrektora szkoły, który ma niewątpliwie prawo, jako zwycięzca konkursu, do piastowania funkcji dyrektora przez pełną kadencję oraz z drugiej interes oświaty w postaci wyciszenia istniejącego konfliktu – zdaniem sądu - danie prymatu interesowi oświaty było uzasadnioną decyzją.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Warszawie z 20 lutego 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 2170/13, nieprawomocny

Więcej w programie LEX dla Samorządu Terytorialnego>>

Polecamy: Konflikt w szkole nie musi być destrukcyjny