Stosownie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 października 2008 (wyrok NSA z dnia 7 października 2008 r., I FSK 1157/07, Lex nr 507328), sprzedaż obiadów uczniom, jest w sprawie czynnością podstawową działania stołówki szkolnej, prowadzonej w ramach usługi edukacyjnej szkoły podstawowej i jako taka podlega zwolnieniu od podatku od towarów usług.
Z wyżywienia w stołówce szkoły lub przedszkola często korzystają pracownicy – zarówno nauczyciele i wychowawcy, jak i pracownicy niepedagogiczni. Za zakupiony posiłek powinna być pobierana stosowna opłata. W praktyce występują jednak wątpliwości związana z opodatkowaniem posiłku sprzedawanego pracownikom. W tej kwestii wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.
W interpretacji przedstawionej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 lipca 2013 r. (źródło: www.vat.pl), czytamy, że „sprzedaż w stołówce szkolnej posiłków uczniom oraz planowana sprzedaż posiłków pracownikom pedagogicznym szkoły korzysta ze zwolnienia z podatku VAT bowiem usługi wyżywienia dzieci i młodzieży świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne spełniają bowiem przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku VAT.
Odnosząc się do opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży posiłków na rzecz pracowników pedagogicznych szkoły należy stwierdzić, iż usługi te należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, jak już wskazano powyżej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkołę.@page_break@

W zakresie powyższych usług wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 26 w związku z § 13 ust. 8 i 9 rozporządzenia (Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2013 r. poz. 247 z późn. zm. – przyp. autora).
Natomiast sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej na rzecz pracowników niepedagogicznych nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki podatku VAT, tj. 8% – pod warunkiem zakwalifikowania przedmiotowej sprzedaży jako usług związanych z wyżywieniem do grupowania PKWiU 56."
Również z wyjaśnień reprezentowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynika, że wszystkie posiłki dla dzieci podawane w szkołach są zwolnione z VAT. Zdaniem Ministerstwa, ważne jest, aby wyżywienie dzieci wpisywało się w rolę edukacyjną, wychowawczą lub opiekuńczą szkoły. Z drugiej strony stołówka szkolna nie może konkurować z innymi lokalami świadczącymi te same lub podobne usługi, ale już z podatkiem.
W opinii Ministerstwa pracownicy niepedagogiczni nie wykonują funkcji przypisanych nauczycielowi, którego czynności wpisują się w usługę główną zwolnioną z VAT. Dlatego nie korzystają ze zwolnienia.
Z przedstawionej interpretacji wynika, że zakup posiłku przez ucznia danej szkoły oraz nauczyciela – pracownika szkoły – jest zwolniony z podatku VAT. Natomiast pozostali pracownicy szkoły, osoby niebędące pracownikami oraz uczniowie spoza szkoły zakupią posiłek po cenie wyższej – tj. opodatkowanej podatkiem VAT.