Zgodnie z § 17 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych – dalej r.z.d.p.p.p. w wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia. Nasza poradnia prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Czy zatem wolontariuszem na WWRD może zostać osoba niepełnoletnia? Czy też musi to być osoba pełnoletnia?

Wolontariuszem w poradni może być tylko osoba pełnoletnia.

Uzasadnienie:
W publicznych poradniach psychlogiczno – pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego do prowadzenia zajęć z dziećmi nie mogą być zaangażowani wolontariusze, z uwagi na wymogi z art. 10 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN odnośnie zatrudnienia nauczyciela na podstawie umowy o pracę albo przez mianowanie oraz obowiązek zatrudnienia specjalisty na stanowisku niepedagogicznym na podstawie umowy o pracę - § 15 ust. 1 r.z.d.p.p.p. w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s. Wolontariusze mogą być jedynie zatrudnieni do pomocy przy realizowaniu zadań samorządowych poradni, w tym przy prowadzeniu zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, muszą to być natomiast osoby pełnoletnie, zgodnie z wymogiem § 17 ust. 2 r.z.d.p.p.p. Jest to regulacja szczególna, dotycząca placówek oświatowych tego rodzaju. Więcej>>

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami