Taki zapis znalazł się w uchwalonym przez Radę Powiatu Częstochowskiego regulaminie korzystania z sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w  Bogumiłku. Zdaniem wojewody nakaz używania jedynie obuwia z białą podeszwą jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP oraz art. 40 ust 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, który jest podstawą prawną do regulowania zasad i trybu korzystania z powiatowych urządzeń i obiektów użyteczności publicznej. Nadto obuwie na innej niż biała kauczukowa podeszwa również może nie pozostawiać zabrudzeń lub rys na sali.

Wojewoda stwierdził nieważność także innych unormowań regulaminu. Zakwestionował zapis, że „przebywającym na terenie sali gimnastycznej nie wolno wnosić i używać sprzętu nieprzeznaczonego do uprawiania sportu”. Zdaniem organu nadzoru, zakaz sformułowany w tak ogólny i nieprecyzyjny sposób obejmuje chociażby zakaz wnoszenia i używania na sali telefonów komórkowych.

Za niejasny wojewoda uznał też obowiązek nakazujący podmiotom korzystającym z sali „utrzymywania czystości i porządku na terenie sali gimnastycznej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych”. Taki bliżej nieokreślony obowiązek budzi wątpliwości, co do zachowania użytkowników np. w sytuacji bałaganu zastanego na sali, a zwłaszcza w kontekście obowiązków administratora obiektu.

Organ nadzoru unieważnił także zapisy w sprawie wniosku o udostępnienie sali uzasadniając, że rada powiatu nie ma kompetencji do ustanowienia wzoru wniosku o udostępnienie sali. Jest to rola organu wykonawczego powiatu.

Wojewoda zakwestionował postanowienie stwierdzające, że administrator zastrzega sobie prawo zmiany stawek za udostępnienie sali, w przypadku wprowadzenia takich zmian przez zarząd powiatu. Wojewoda podniósł, że postanowienie takie może świadczyć o swobodzie uznania administratora, podczas gdy w przypadku zmiany stawek za udostępnienie sali administrator jest związany zmianą.

Za niezgodne z zasadami legislacji, wojewoda uznał też szereg zapisów regulaminu, które są powtórzeniem, bądź modyfikacją regulacji ustawowych. Podkreślił, że rada powiatu nie może regulować jeszcze raz tego, co jest już uregulowane w obowiązujących ustawach.

Rozstrzygnięcie nadzorcze z 27 kwietnia 2018 nr NPII.4131.1.228.2018

Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM [PRZEDSPRZEDAŻ] Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM>>