Zadania ze zmienioną podstawą prawną:
- po zatwierdzeniu arkusza organizacji szkoły przez organ prowadzący dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych (art. 110 ust. 4 pr. ośw.);
-  w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy dyrektor ustala zawody, w których kształci szkoła (art. 68 ust. 7 pr. ośw.);
- występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o zwiększenie tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych (§ 3 ust. 1 r.r.p.n.);
- ustala dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowy rozkład zajęć, a w szkołach dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie zaocznej – semestralny rozkład zajęć (§ 4 ust. 1 r.r.p.n.);
- ustala obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie (§ 4 ust. 3 r.r.p.n.);
- podejmuje decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi szkoły w zakładzie poprawczym bądź schronisku dla nieletnich (§ 5 ust. 3 r.r.p.n.);


Nowe! dyrektor opracowuje arkusz organizacji szkoły po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tejże ustawy, zrzeszających nauczycieli (art. 110 ust. 2 pr. ośw.);
- Nowe! tworzy zespoły nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych w statucie (art. 111 pkt 5 pr. ośw. w zw. z § 4 ust. 1 r.o.p.s.);
- Nowe! powołuje przewodniczącego zespołu nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych w statucie (§ 4 ust. 2 r.o.p.s.);
- Nowe! dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej wynosi więcej niż 25 (§ 5 ust. 3 r.o.p.s.);
- Nowe! może odstąpić od podziału klasy na wniosek rady oddziałowej oraz za zgodą organu prowadzącego szkołę (§ 5 ust. 4 r.o.p.s.);
- Nowe! dokonuje doboru dzieci do oddziału integracyjnego (§ 6 ust. 3 r.o.p.s.);
- Nowe! w internacie może powołać zespół wychowawczy w celu dokonywania okresowej oceny sytuacji uczniów (§ 6 ust. 10 r.o.p.s.);
- Nowe! wnioskuje do organu prowadzącego o ustalenie przerwy w działalności przedszkola (§ 12 ust. 1 r.o.p.s.);
- Nowe! powierza poszczególne oddziały przedszkola opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału (§ 12 ust. 1 r.o.p.s.);
- Nowe! określa ramowy rozkład dnia (§ 12 ust. 4 r.o.p.s.);
- Nowe! przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika zasadność nauki przez ucznia w takim oddziale (§ 16 ust. 2 r.o.p.s.);
- Nowe! zawiera umowę z pracodawcą w celu zorganizowania przysposobienia do pracy (§ 16 ust. 2 r.o.p.s.);
- Nowe! wyznacza rodzicom termin na wyrażenie opinii o skróceniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym (§ 6 ust. 3 r.r.p.n.);
- Nowe! podejmuje decyzję o skróceniu okresu nauki uczniowi uczęszczającemu do branżowej szkoły I stopnia w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej, z której wynika potrzeba skrócenia uczniowi okresu nauki, a poziom osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w ciągu dwóch lat wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach (§ 6 ust. 4 r.r.p.n.).

8 2017

Więcej w miesięczniku: 
"Dyrektor Szkoły" 8/2017>>