W czasie wizytacji wizytator stwierdził, że w dzienniku szkolnym nie powinno się umieszczać uwag dotyczących zachowania uczniów oraz dyrektor i wicedyrektorzy nie mogą wpisywać dat kontroli i podpisywać się pod nimi w dzienniku. Argumentuje to tym, że dziennik szkolny powinien tylko i wyłącznie dokumentować przebieg nauczania.
Czy rzeczywiście w dzienniku szkolnym nie dokumentujemy zachowania uczniów, czy taki zapis powinien znaleźć się w statucie szkoły, czy dyrektor powinien zaprowadzić arkusze kontroli dokumentacji, w których wpisywałby zalecenia pokontrolne i uwagi?

Interpretacja wizytatora nie jest wykładnią prawa dla wizytowanej szkoły. Dziennik lekcyjny jest podstawowym dokumentem realizacji przez szkołę kształcenia, opieki i wychowania. Obecnie nie ma określonego prawem wzoru dziennika lekcyjnego. O sposobie prowadzenia dziennika, określeniu obowiązkowych zapisów i ich formie decyduje dyrektor szkoły.

Uzasadnienie
Przepisy § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.) - dalej r.d.p.n., określają jakie dane muszą być rejestrowane w dzienniku lekcyjnym.
Dyrektor szkoły, decydując się na zakup dzienników lekcyjnych, zobligowany jest do skontrolowania, czy zakupywany dziennik zawiera informacje określone przepisami r.d.p.n.
O sposobie prowadzenia dziennika, wykorzystania jego elementów - zarówno w części podstawowej, jak i pomocniczej, o określeniu obowiązkowych zapisów - decyduje dyrektor szkoły.
Mogą być w nim odnotowywane: obserwacje (hospitacje), ważne wydarzenia z życia klasy, indywidualne kontakty z rodzicami (opiekunami) uczniów, informacje o spotkaniach z rodzicami, notatki-uwagi o zachowaniu uczniów, nagrodach i karach itp.

Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>