W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. 1149). Zmiany będą niewielkie - przepisy aktu wykonawczego dostosowane zostaną do znowelizowanej ustawy o systemie oświaty.
Dłuższa będzie lista zawodów, w których zakresie nie przeprowadza się egzaminów eksternistycznych.

Nowy nadzór pedagogiczny i wymagania wobec placówek - zmiany w prawie we wrześniu 2015 r.>>

W wykazie - obok dotychczasowych profesji - znajdą się: technik wiertnik, technik pożarnictwa oraz technik sterylizacji medycznej.
Lekkiej modyfikacji ulegnie także przepis określający dokumenty, które składa zdający. Po noweli deklarację przystąpienia dołączać się będzie do wniosku o dopuszczenie do egzaminu. Nowe przepisy obowiązują od 1 września 2015 r.

Nowelizacje prawa oświatowego bez tajemnic - zapraszamy na szkolenia>>