MEN przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia nowelizującego przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminów eksternistycznych. Zmiany będą niewielkie - przepisy aktu wykonawczego dostosowane zostaną do znowelizowanej ustawy o systemie oświaty.
Dłuższa będzie lista zawodów, w których zakresie nie przeprowadza się egzaminów eksternistycznych.
W wykazie - obok dotychczasowych profesji - znajdą się: technik wiertnik, technik pożarnictwa oraz technik sterylizacji medycznej.
Lekkiej modyfikacji ulegnie także przepis określający dokumenty, które składa zdający. Po noweli deklarację przystąpienia dołączać się będzie do wniosku o dopuszczenie do egzaminu.