Tak, w przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. Do zakresu obowiązków zastępującego dyrektora szkoły należy kierowanie pracą szkoły, w zakresie kompetencji dyrektora szkoły. Zastępstwo za dyrektora szkoły obejmuje wszystkie czynności, do jakich dyrektor szkoły jest uprawniony.
 
Uzasadnienie
Nieobecność dyrektora szkoły nie może zakłócić funkcjonowania szkoły. Taką sytuację przewidział ustawodawca w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, stwierdzając, że w przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. Oznacza to, iż do zakresu obowiązków wicedyrektora należy zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 grudnia 2010 r., II PK 137/10 wskazał, że zastępstwo za dyrektora rozciąga się na wszystkie czynności, do których dyrektor jest uprawniony, włącznie z reprezentowaniem szkoły na zewnątrz oraz wykonywaniem nadzoru pedagogicznego. Zastępowanie dyrektora dotyczy wszystkich czynności, do jakich jest uprawniony sam dyrektor szkoły (zob. M. Pilich, "Ustawa o systemie oświaty. Komentarz", Wolters Kluwer, Warszawa 2015). Warto się również zapoznać z odpowiedzią MEN z dnia 12 grudnia 2013 r. na interpelację poselską nr 22755, w sprawie zarządzania szkołą w przypadku długotrwałej nieobecności dyrektora (http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0ECA37D1).

Dowiedz się więcej z książki
Rekrutacja do szkół 2016/2017 - 2 części
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł