• W jakim przypadku pracownik niepedagogiczny nie otrzyma dofinansowania do wypoczynku?
 • Czy jeżeli pracuje krócej niż 6 miesięcy, czy ma znaczenie że otrzyma ekwiwalent za urlop, a nie faktycznie będzie na nim przebywał?

 • Odpowiedź
  Prawo do świadczeń socjalnych nie powinno być uzależnione od stażu pracy, natomiast dofinansowanie do wypoczynku może – w zależności od treści regulaminu ZFŚS – być uzależnione od wykorzystania urlopu w naturze.
   
  Uzasadnienie
  Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.) - dalej u.z.f.ś.s., działalność socjalna pracodawcy obejmuje m.in. dofinansowanie wypoczynku pracowników zatrudnionych w szkołach samorządowych. Takie świadczenia socjalne mogą przykładowo obejmować:

  • dofinansowanie wczasów organizowanych i zakupionych przez pracodawcę oraz indywidualnie przez pracownika,
  • świadczenie urlopowe (tzw. wczasy pod gruszą) lub inne podobne świadczenie,
  • dofinansowanie pobytu w sanatorium.

  Rodzaj świadczeń, z których mogą skorzystać pracownicy niepedagogiczni, a także zasady ubiegania się o nie, określa regulamin ZFŚS obowiązujący w danej szkole ( art. 8 ust. 2 u.z.f.ś.s. ). W szczególności pracownicy niepedagogiczni mogą, ale nie muszą, być uprawnieni do świadczenia urlopowego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 u.z.f.ś.s.

  Dofinansowanie wypoczynku

  Dofinansowanie wypoczynku w jakiejkolwiek formie może być uzależnione od faktycznego wykorzystania urlopu wypoczynkowego. W razie, gdy szkoła wypłaca świadczenie urlopowe, należy się ono tylko pracownikowi, który w naturze wykorzysta co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu ( art. 3 ust. 5a u.z.f.ś.s. ). W związku z tym w zależności od treści regulaminu ZFŚS, pracownik, który nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego, a zostanie jemu wypłacony ekwiwalent pieniężny, może nie być uprawniony do poszczególnych świadczeń socjalnych polegających na dofinansowaniu wypoczynku.
  Przeszkody do wypłaty świadczeń nie powinno natomiast stanowić przepracowanie tylko części roku. Staż pracy (o ile został wymieniony w regulaminie ZFŚS) stanowi wymóg stojący w sprzeczności z kryterium socjalnym, od którego zależy wypłata świadczeń ( art. 8 ust. 1 u.z.f.ś.s. ). Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 sierpnia 2005 r. (wyrok SN z dnia 16 sierpnia 2005 r. I PK 12/05, OSNP 2006, nr 11-12, poz. 182) podkreślając, że kryterium stażu pracy jest kryterium całkowicie oderwanym od sytuacji materialnej uprawnionych do świadczeń, stojącym w sprzeczności z u.z.f.ś.s .

  Polecamy: "Wczasy pod gruszą" także dla osób bez kwalifikacji pedagogicznych

  "Wczasy pod gruszą">>