Przepisy oświatowe zezwalają na nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, wskazując, że decyzje o ich wyborze oraz rodzaju i formie współpracy podejmuje osoba bądź grupa (dyrektor, rada pedagogiczna, rada szkoły) delegowana do tego na mocy wewnątrzszkolnych procedur.
Warto w tym miejscu nadmienić, że brak przepisów nakazujących dyrektorom szkół konsultowanie takich decyzji z organami prowadzącymi czy organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.

Jednocześnie brak podstaw, aby uznać, że zasady współpracy z NGO-sami powinny być uregulowane w statucie szkoły. Tym bardziej że byłoby to trudne, ponieważ każde stowarzyszenie czy fundacja ma swój indywidualny program, odrębne cele i środki, którymi dysponuje, nie da się więc ustalić jednego dla wszystkich sposobu współdziałania. W mojej opinii w statucie można zawrzeć co najwyżej określenie, że szkoła będzie dążyła do nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi. Resztę kwestii powinny regulować indywidualne porozumienia bądź umowy z organizacjami.
Wobec braku prawnego uregulowania kwestii związanych ze współpracą szkół z NGO-sami brak też wymogów co do formy zawarcia porozumienia czy umowy z taką organizacją. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest sformułowanie i podpisanie dokumentu – ma to głównie na celu zabezpieczenie interesów obu stron w razie problemów w interpretacji postanowień. W porozumieniu bądź umowie warto określić wzajemne korzyści i zobowiązania, jakie mają wobec siebie obie strony, oraz wskazać, czego konkretnie szkoła oczekuje od organizacji, a organizacja od szkoły.

Pamiętajmy też, że skoro decyzję dotyczącą współpracy z danym NGO-sem podejmuje szkoła (reprezentowana przez radę pedagogiczną bądź dyrektora), nie mając przy tym obowiązku konsultowania się z organem prowadzącym czy nadzoru, to również ona poniesie ewentualne negatywne konsekwencje. Dlatego jest tak ważne, aby przed podjęciem wspólnych działań dokładnie sprawdzić, jakie opinie dana organizacja pozarządowa ma w środowisku. Zapoznać się dogłębnie z jej programem, celami, które realizuje, i sposobami ich realizacji, a także przyjrzeć się jej współpracy z innymi szkołami. Ponadto warto sprawdzić, czy przeciwko danemu NGO-sowi nie toczy się żadne postępowanie. Słowem, roztropnie dokonywać wyboru partnera do działań. I koniecznie – powtórzę – spisać wyraźnie wszystkie wzajemne zobowiązania.

Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł