W jakim wymiarze czasu pracy (22 czy 25 obowiązkowych zajęć dydaktycznych) powinien być zatrudniony nauczyciel pracujący w tzw. klasie 0 w szkole podstawowej z dziećmi 5 letnimi i w grupie mieszanej 5-6 -latków?
Od tego roku obowiązek rocznego przygotowania do szkoły obowiązuje również dzieci 5-letnie stąd w szkolnych zerówkach oprócz 6-latków będą uczyły się także dzieci 5-letnie.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli przedszkola pracujących w grupach 5-latków wynosi 25 godzin, a w oddziale przygotowującym do rozpoczęcia nauki w szkole, w którym przebywają dzieci 5 i 6 letnie, wynosi 22 godziny.
Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli przedszkoli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć został ustalony na 25 godzin dla pracujących z grupami dzieci poniżej 6 lat i 22 godziny dla pracujących z grupami dzieci 6 – letnich.
Od dnia 1 września 2011 r. wszystkie dzieci w wieku 5 lat (z rocznika 2006) będą zobowiązane do realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodnie z zapisem art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o.
W roku szkolnym 2011/2012 dzieci urodzone w roku 2005, które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego będą miały obowiązek odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Dzieci 5 i 6 letnie powinny być edukowane w ten sam sposób, realizując jednakową podstawę programową w grupach mieszanych, przygotowujących dzieci do nauki w szkole.
Godziny pracy nauczyciela przedszkola w oddziale przygotowującym do rozpoczęcia nauki w szkole, w którym przebywają dzieci 6 i 5 letnie, wynoszą 22 godziny.
Pensum nauczyciela przedszkola realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin należy zawsze ustalać według zasad określonych w uchwale organu prowadzącego przedszkole.
 
Bożena Barszczewska