Nauczyciel złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego po 31 października danego roku (w listopadzie).
W jakim terminie powinien odbyć się egzamin na stopień nauczyciela mianowanego?
W przypadku zdania egzaminu i spełnieniu wszystkich wymogów, określonych w KN, w jakim terminie od zdania egzaminu powinien zostać wydany akt mianowania?
Czy w przypadku uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego w miesiącu grudniu stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształci się w stosunek pracy poprzez mianowanie z dniem 1 stycznia następnego roku?
Czy zmiana wysokości wynagrodzenia w takiej sytuacji powinna nastąpić również z dniem 1 stycznia, czy z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu (art. 39 ust. 1 KN)?

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego złożony w listopadzie 2009 r. organ prowadzący szkołę powinien rozpatrzeć do końca roku szkolnego 2009/2010, czyli do dnia 31 sierpnia 2010 r.
Data złożenia wniosku jest o tyle ważna, że w myśl przepisów art. 9b ust. 3 i 3a Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) - dalej KN, nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący placówkę jest obowiązany wydać decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Natomiast nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku właściwy organ, powinien wydać decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

W myśl natomiast przepisów art. 39 ust. 1 oraz 1a KN zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu. A więc jeśli nauczyciel uzyska awans przed dniem 31 sierpnia zmiana wysokości wynagrodzenia następuje od dnia 1 września danego roku. W przypadku uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego w trybie art. 9b ust. 3a (wniosek złożony do 31 października - wydanie decyzji do 31 grudnia), zmiana wysokości wynagrodzenia następuje z dniem 1 stycznia danego roku, następującego po roku kalendarzowym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu.

Natomiast przekształcenie stosunku pracy w stosunek pracy na podstawie mianowania nastąpi z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego.
Zgodnie bowiem z przepisami art. 10 ust. 5a pkt 1 oraz ust. 5b KN stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania w przypadku nauczyciela mianowanego z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone w ust. 5. Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa w ust. 5a KN, potwierdza na piśmie dyrektor szkoły.

Jan Chojnacki