Nauczyciel bibliotekarz urodzony w 1964 r. dostarczył nam dokumenty potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym rodziców (zeznania 2 świadków, zaświadczenie ze starostwa powiatowego oraz zaświadczenie o zameldowaniu w danym czasie w tym gospodarstwie). Praca była wykonywana od 1 czerwca 1980 r. do 20 października 1982 r. jako praca stała. W tym czasie pracownica uczęszczała do liceum oddalonego od miejsca zamieszkania (z rodzicami) o ok. 20 km (codziennie dojeżdżała do szkoły). Zaznaczam jeszcze, że pracownica nie przejęła tego gospodarstwa.
Czy ww. okres pracy w gospodarstwie rodziców należy zaliczyć do jej stażu pracy oraz do okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej?
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) wliczane są:
·okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
·przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem (określenie: "poprzedzające objęcie tego gospodarstwa" nie oznacza konieczności objęcia go bezpośrednio po ukończeniu pracy w gospodarstwie),
·przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika.
Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, które z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Wobec powyższego należy uznać, że skoro nauczycielka nie objęła gospodarstwa rolnego, a pracę w nim, w charakterze domownika, wykonywała przed dniem 31 grudnia 1982 r. to nie ma podstaw, aby moc tego okresu wliczać jej do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej.

Marta Handzlik