W jakich przypadkach (zgodnie z prawem), uczeń może być skreślony w gimnazjum z listy uczniów (dot. uczniów realizujących obowiązek nauki)?
Prosimy o uściślenie zapisu w statucie szkoły i podanie przykładów ujęcia w statucie.

Na wstępie należy wyjaśnić, iż zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zwanej dalej "u.s.o.s." obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Natomiast obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do szkoły ponadgimnazjalnej, na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach posiadających akredytację, przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne na podstawie art. 83a ust. 2, dla której osoby te uzyskały akredytację, o której mowa w art. 68b, lub przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy (art. 16 ust. 5a u.o.s.o.).
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż uczeń uczęszczający do gimnazjum realizuje obowiązek szkolny, chyba, że ukończył 18 rok życia. Jeżeli ukończył 18 rok życia, to nie dotyczy go zakaz skreślenia z listy uczniów, o którym mowa w art. 39 ust. 2a u.o.s.o.
Zasadniczo praktyka wskazuje, że statuty publicznych gimnazjów nie zawierają przepisów o skreślaniu uczniów z listy uczniów.
Jeżeli jednak w przedmiotowej sprawie chodzi o gimnazjum, do którego uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli 18 rok życia, to statut tej szkoły powinien zawierać postanowienia w tym zakresie.
Można w związku z tym zaproponować następujący zapis statutu.
"Uczeń może być skreślony z listy uczniów po ukończeniu 18 roku życia.
Przypadki skreślenia ucznia z listy uczniów:
1) niszczenie mienia szkoły i wandalizm,
2) brutalność i stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych uczniów bądź nauczycieli.,
3) picie alkoholu, palenie papierosów i używanie narkotyków na terenie szkoły," i.t.p.