Czy dyrektor miejsko-gminnego zespołu oświaty może żądać od dyrektora szkoły teczek akt osobowych pracowników do wglądu?

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne (legalne) tylko wówczas, jeśli zachodzi jedna z przesłanek wyszczególnionych w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – dalej u.o.d.o.

Kwalifikacje ABI: wykształcenie nie ma znaczenia>>

Wskazać należy, iż przetwarzaniem danych osobowych jest wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie (art. 7 pkt 2 u.o.d.o.).
 Wskazane w art. 23 ust. 1 u.o.d.o. przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych są od siebie niezależne, co oznacza, że wystąpienie tylko jednej z nich przesądza o dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2012 r. (wyrok WSA z dnia 18 października 2012 r. II SA/Wa 697/12, Lex Nr 1241598). Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>

GIODO wyda zaświadczenie o rejestracji administratora bezpieczeństwa informacji>>

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach [PRZEDSPRZEDAŻ] Polecamy: "Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach">>