Czy rada gminy może ustalić dodatkową opłatę, np. w wysokości godz. przeliczeniowej nauczyciela mianowanego, którą ponosiliby rodzice za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu tj. dłuższe niż wcześniej określono w porozumieniu spisanym pomiędzy przedszkolem a rodzicami?

Rada Gminy stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty ustaliła opłatę za świadczenia i pobyt dziecka w przedszkolu, równocześnie rodzice dodatkowo opłacają koszty związane z wyżywieniem dziecka. Opłata ta zależy od czasu pobytu dziecka tj. 5 godz. 7 godz. lub 9 godz. oraz liczby spożywanych posiłków (jeden posiłek tj.- obiad, dwa posiłki tj. śniadanie i obiad, lub trzy posiłki tj. śniadanie, obiad, podwieczorek).

W ostatnim okresie dość często występują przypadki dłuższego przebywania dziecka w przedszkolu niż to wcześniej ustalono z rodzicami i spisano porozumienie. Nauczycielki przedszkola często zmuszone są przebywać z dziećmi nieodebranymi przez rodziców poza godz. pracy przedszkola.

Przepisy art. 14 ust. 5 wskazują na możliwość ustalania opłat - przez prowadzone przez nich przedszkola - za świadczenia z uwzględnieniem przepisów art. 6 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. Z treści przepisu art. 6 pkt 1 wynika, że nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne.

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale dotyczącej podziału realizacji zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego, przedszkole nie jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, a wobec tego wszystkie usługi wykraczające poza minimum programowe, a zwłaszcza usługi opiekuńcze i bytowe świadczone przez przedszkole, nie są objęte zakresem ustawowych obowiązków gminy. (Uchwała SN z 18 grudnia 1992 r., III AZP 30/92).

W związku z powyższym rada gminy ma możliwość prawną ustalenia wysokości dodatkowej opłaty za świadczenia, o których mowa w pytaniu.


  • przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).