Artykuł pochodzi z serwisu Prawo oświatowe/ABC>>

Nauczyciel od 4 stycznia 2013 r. do 17 lipca 2013 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, od 18 lipca 2013 r. do 4 grudnia 2013 r. na urlopie macierzyńskim natomiast od 5 grudnia 2013 r. do 15 stycznia 2014 r. na dodatkowym urlopie macierzyńskim. Nauczyciel zwrócił się do dyrektora szkoły o udzielenie po dodatkowym urlopie macierzyńskim urlopu wypoczynkowego uzupełniającego za 2013 r. w ilości 56 dni. Ferie zimowe w 2014 r. rozpoczynają się w dniu 18 lutego 2014 r. i trwają do 2 marca 2014 r.
Jak należy udzielić urlopu wypoczynkowego uzupełniającego nauczycielowi?
Czy należy udzielić urlopu od 16 stycznia 2014 r. do 17 lutego 2014 r. następnie zrobić przerwę na urlop za 2014 r. (ferie zimowe), a później udzielić dalszego urlopu od 4 marca 2014 r. do 26 marca 2014 r., czy urlop należy udzielić od 16 stycznia 2014 r. do 12 marca 2014 r.?

 
Odpowiedź
Urlopu uzupełniającego nie można udzielić na okres ferii szkolnych, gdyż pozbawiłoby to nauczyciela prawa do kolejnego urlopu wypoczynkowego.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN, nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Nauczyciel taki uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym (art. 65 KN).Jednocześnie w myśl art. 66 ust. 1 KN w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.
W świetle powyższych rozwiązań prawnych należy uznać, iż nauczyciel wskazany w pytaniu nabył prawo do urlopu uzupełniającego za rok 2013 w wymiarze 8 tygodni, którego należy udzielić mu w ciągu roku szkolnego. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2014 r. nauczyciel ten nabędzie uprawnienie do kolejnego urlopu wypoczynkowego, który będzie miał prawo wykorzystać w okresie ferii szkolnych. Udzielenie urlopu uzupełniającego w okresie ferii szkolnych należy uznać za niedopuszczalne, gdyż pozbawiłoby nauczyciela prawa do urlopu wypoczynkowego.
 
UWAGI:
Odpowiedź opracowano przy założeniu, iż nauczyciel zatrudniony jest w szkole feryjnej, do nauczycieli której ma zastosowanie art. 64 ust. 1 KN (np. szkole podstawowej prowadzonej przez gminę).
Urlop uzupełniający udziela się również na dni wolne od pracy, niedziele i święta. Podział urlopu uzupełniającego nie może skutkować obejściem regulacji, w myśl której maksymalny wymiar urlopu uzupełniającego wynosi 8 tygodni.
 

Więcej w serwisie Prawo oświatowe/ABC>>