Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
Kiedy nauczyciel powinien rozpocząć staż, jeżeli właśnie w tym roku poszedł na urlop zdrowotny?
Kiedy nauczycielka powinna rozpocząć staż, jeżeli w tym roku przebywała na urlopie macierzyńskim?
 
Jeżeli nauczycielka od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, przez co najmniej rok była zatrudniona w szkole (mogła wówczas przebywać na urlopie macierzyńskim lub zdrowotnym) to może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Przepracowanie w szkole roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego liczone jest jako okres pozostawania w stosunku pracy.
 
Uzasadnienie
Zgodnie bowiem art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
Ponieważ przepisy KN nie definiują, co należy rozumieć przez "przepracowanie w szkole", a powołany przepis nie wskazuje okresów nieświadczenia pracy, które nie byłyby zaliczane odpowiednio do dwuletniego i rocznego okresu pracy w szkole, należy przyjąć, iż określenie "po przepracowaniu w szkole" oznacza okres zatrudnienia w szkole. Przepracowanie w szkole dwóch lat bądź roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego liczone jest zatem jako okres pozostawania w stosunku pracy.
W myśl art. 9d ust. 1 KN nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.
Należy także podkreślić, że zgodnie z przepisami art. 9h ust. 1 pkt 1 KN nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół – sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących awansu, wymagających rozstrzygnięcia prawnego należy zawrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie wątpliwości do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką.