Nauczyciel od 12 lipca 2011 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim (w czasie trwania ciąży), a później na urlopie macierzyńskim i ostatecznie wykorzystał zaległy urlop wypoczynkowy. Wrócił do pracy w dniu 2 października 2012 r.

Czy przysługuje mu podwyżka wynagrodzenia z dnia 1 września 2011 r. i dodatkowo z dniem 1 września 2012 r., czy może tylko ostatnia podwyżka, która była z dniem 1 września 2012 r.?

Odpowiedź
Nauczycielka uprawniona jest do wyższego wynagrodzenia po upływie terminów wskazanych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), czyli od 1 września 2011 r. lub od 1 stycznia 2012 r. Podwyższenie wynagrodzenia nie ma jednak wpływu na pobierany przez nauczycielkę zasiłek macierzyński.
 
Uzasadnienie
W myśl art. 39 ust. 1 i ust. 1a KN, zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy z innych przyczyn następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli inne przyczyny nie nastąpiły od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego. Odpowiednio do powyższego nauczycielka jest uprawniona do wyższego wynagrodzenia od 1 września 2012 r. (w związku z podwyżkami wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli) oraz od 1 września 2011 r. Podwyżka wynagrodzenia nie będzie miała jednak wpływu na otrzymywany przez nauczycielkę zasiłek chorobowy i macierzyński w 2011 r. i 2012 r., bowiem zgodnie zart. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.) - dalej u.ś.p.u.s., do ustalania zasiłku macierzyńskiego stosuje się te same zasady, jak przy ustalaniu zasiłku chorobowego. Przepisy ustawy nie przewidują przeliczenia podstawy zasiłku chorobowego w związku z podwyższeniem wynagrodzenia pracownika. Odrębną kwestią natomiast pozostaje wypłata świadczeń niezależnie od pobieranego zasiłku macierzyńskiego (np. często dodatek za wysługę lat wypłacany jest przez pracodawcę). W takim przypadku powinno nastąpić we wskazanych wyżej terminach podwyższenie kwoty dodanego świadczenia.
 
Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>