Zmiany do Karty Nauczyciela wprowadzi ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Jeden z przepisów ma uelastycznić zasady udzielania urlopów dyrektorom szkół.

Dyrektor łatwiej zaplanuje urlop
Do tej pory przepisy nie precyzowały tej kwestii, co powodowało utrudnienia w planowaniu pracy szkół feryjnych,. ponieważ dyrektorzy i wicedyrektorzy mieli wiele obowiązków również w ferie i wakacje. Po nowelizacji kwestia ta uregulowana zostanie w sposób analogiczny do urlopów w placówkach nieferyjnych.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych doda art. 64 ust. 2a Karty Nauczyciela, według którego dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, który przez okres 10 miesięcy pełnił obowiązki kierownicze, przysługuje 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Po orzeczenie do lekarza medycyny pracy
Ta sama ustawa zaostrzy przepisy dotyczące urlopów dla poratowania zdrowia. Po nowelizacji z urlopu dla poratowania zdrowia skorzystać będzie mógł nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć. Obecnie obowiązujący przepis jest mniej precyzyjny - nie dookreśla, że nauczyciel musi pracować nieprzerwanie.

Nie zawiera też wymogu pracy w wymiarze nie niższym niż połowa pensum. Jak czytamy w uzasadnieniu - o nieprzerwanym okresie można będzie mówić, jeżeli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.

 

Szkoła wspólnych działań, czyli o relacjach, Jarosław Kordziński  Szkoła wspólnych działań, czyli o relacjach i współpracy>>