Czy rada pedagogiczna może uchylić pierwszy statut nadany przez organ prowadzący?
Rada pedagogiczna nie uchyla statutu nadanego przez organ prowadzący a dokonuje, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, zmiany pierwszego, nadanego statutu lub jego zmiany.
Statut jest aktem, który określa organizację oraz zasady funkcjonowania szkoły i musi być zgodny z przepisami ustawy i aktów prawnych wydanych na jej podstawie. Jest on podstawą tworzenia w szkole innych dokumentów i procedur, bez których placówka nie mogłaby sprawnie funkcjonować, a które określają wewnętrzne reguły jej funkcjonowania.

Organ zakładający szkołę na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), nadaje jej pierwszy statut.

Ustawa określa niezbędne komponenty, które powinny znaleźć się w treści statutu. Zgodnie z art. 60 ust. 1 statut powinien zawierać: 
• nazwę i typ szkoły oraz jej cele i zadania, 
• organ prowadzący szkołę, 
• organy szkoły oraz ich kompetencje, 
• organizację szkoły, 
• zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
•• zasady rekrutacji uczniów, prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły.

Szczegółowe zapisy dotyczące statutów poszczególnych szkół znajdują się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), w którym są określone ogólne zasady organizacji szkoły oraz zakresy spraw, które powinny zostać ustalone w statucie. Postanowienia § 2 załączników do rozporządzenia precyzują treści, które muszą znaleźć się w statucie, a mianowicie:
1) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły,
2) sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,
3) zadania zespołów nauczycielskich,
4) szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów,
5) organizację oddziałów sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego, oddziałów integracyjnych i oddziałów specjalnych oraz organizację nauczania języka mniejszości narodowych lub grup etnicznych, jeżeli szkoła takie oddziały lub nauczanie prowadzi,
6) organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli szkoła taką działalność prowadzi,
7) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych,
8) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna,
9) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,
10) organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

Zmiany pierwszego, nadanego statutu lub jego zmiany, przygotowuje rada pedagogiczna, a rada szkoły (jeżeli powstała) je uchwala, co określa art. 42 ust. 1 ustawy. Jeżeli w szkole lub placówce nie funkcjonuje rada szkoły statut lub jego zmiany uchwala rada pedagogiczna.
Aktualizacja statutu odbywa się poprzez skreślenie zapisu, przekształcenie jego treści albo dostosowanie wcześniejszych zapisów do obecnego stanu prawnego.

Posługiwanie się statutem, do którego istnieje kilkanaście aneksów zmieniających jego uprzednie postanowienia bywa uciążliwe. Dlatego wskazane jest opracowanie tekstu jednolitego na podstawie kolejnych aneksów, przyjętych przez radę pedagogiczną w formie uchwał.
Ustawa o systemie oświaty w art. 60 ust. 3 określa, iż kurator oświaty może uchylić statut lub niektóre jego zapisy, jeżeli stwierdzi, że są one sprzeczne z prawem. Kurator oświaty powinien zapoznać się z uchwalonym statutem szkoły, aby sprawdzić zgodność jego postanowień z obowiązującym prawem oświatowym.

Uchwalony statut lub zmiany w jego zapisach dyrektor powinien dostarczyć organowi prowadzącemu, który nie ma delegacji ustawowych do zatwierdzenia statutu, natomiast powinien znać obowiązujące statuty prowadzonych przez siebie szkół.