miana wynika z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustaw o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1985). Na skutek nowelizacji art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty otrzymał brzmienie: Rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę (...).
Należy zauważyć, że ma tu miejsce zmiana zakresu spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym. Zgodnie z § 32 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283) w takiej sytuacji akt wykonawczy wydany na podstawie tego przepisu upoważniającego traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie przepisu zmieniającego treść przepisu upoważniającego. W przypadku wspomnianych wyżej uchwał byłby to więc 9 grudnia 2016 r. Co ważne, nowelizacja z 1 grudnia 2016 r. nie zawiera żadnych przepisów przejściowych utrzymujących w mocy akty wykonawcze wydane na podstawie dotychczasowych przepisów.

Więcej informacji o zmianach w prawie i ich wpływie na akty prawne stanowione przez jednostki samorządu terytorialnego Użytkownicy LEX mogą pozyskać dzięki funkcjonalności Zegar legislacyjny.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów