Jedną z występujących w praktyce nieprawidłowości jest przekazywanie dotacji przedszkolom niepublicznym w oparciu o umowę cywilnoprawną zawieraną na okres roku budżetowego przez organ wykonawczy JST z organem prowadzącym szkołę lub placówkę. Stosowanie takiego rozwiązania stoi w sprzeczności z brzmieniem art. 90 ust. 4 u.o.s.o.
Delegacja ustawowa zawarta w tym przepisie, daje organom stanowiącym JST możliwości zamieszczania postanowień odnoszących się do trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Nie pozwala jednak przenosić materii, o której mowa powyżej do treści umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy JST, a podmiotem prowadzącym przedszkole lub inną placówkę.

Finansowanie oświaty będzie jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>

Postanowienia takie mogą być określone przez organy stanowiące JST wyłącznie w uchwałach, a zawieranie umów cywilnoprawnych w tym zakresie nie znajduje absolutnie umocowania w przepisach u.o.s.o. Oczywisty brak podstawy prawnej do określania tych kwestii zapisami umowy nie może mieć swojego usprawiedliwienia w zasadzie swobody umów, która nie dotyczy sfery regulującej obowiązki o charakterze publicznoprawny w tym wypadku pomiędzy JST a podmiotem prawa prywatnego.

WSA: dotacja oświatowa przysługuje również na obsługę finansową szkoły>>