Ww dniach od 1 do 2 marca 2017 r. do etapu praktycznego przystąpią absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. Do tego etapu zostało zgłoszonych 5 osób w 4 zawodach: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, rolnik oraz opiekun medyczny.
Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: etapu pisemnego (który składa się z dwóch części) i etapu praktycznego.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał z etapu pisemnego:
- z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
- z części drugiej – co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
W etapie praktycznym musi uzyskać trzy czwarte punktów. Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół nastąpi w dniu 31 marca 2017 r