Zgodnie z jaką procedurą należy wprowadzić w placówce następujące regulaminy: regulamin rekrutacji do przedszkola, regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulamin dofinansowania dokształcania nauczycieli?
Czy w przypadku ww. aktów wystarczy zarządzenie dyrektora?
Do których wymagana jest opinia zakładowych związków zawodowych i opinia rady pedagogicznej oraz rady rodziców?


Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola powinny być zawarte w statucie przedszkola, a regulamin ZFŚS ustali dyrektor w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Dyrektor przedszkola nie ustala regulaminu dofinansowania dokształcania nauczycieli.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 104[2] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca. Regulaminu pracy nie wprowadza się, jeżeli organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników regulują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników (art. 104 § 2 k.p .). Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 1043 § 1 k.p .).
W myśl art. 8 ust. 2 zd. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.) – dalej u.z.f.ś., zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) – dalej u.z.z. Natomiast zgodnie z art. 27 ust. 1 u.z.z. ustalanie zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładową organizacją związkową. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów ( art. 8 ust. 2 zd. 2 u.z.f.ś .).
Jak stanowi art. 30 ust. 4 u.z.z. w sprawach wymagających zawarcia porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z organizacjami związkowymi, organizacje te przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko. @page_break@

Sposób ustalania i przedstawiania tego stanowiska przez każdorazowo wyłanianą do tych spraw wspólną reprezentację związkową określa porozumienie zawarte przez organizacje związkowe. Jeżeli w sprawie regulaminu funduszu świadczeń socjalnych lub regulaminu pracy wszystkie organizacje związkowe albo przynajmniej organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 241[25a] k.p. nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje dyrektor przedszkola, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych ( art. 30 ust. 5 u.z.z ).
Kolejność przyjmowania dzieci do przedszkola określono w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.). Natomiast w myśl § 16 ust. 3 ramowego statutu publicznego przedszkola stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) - szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola określa jego statut.
Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje jedynie wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli - § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430).