Obecnie pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według wyboru pracownika, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że czas wolny, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Przepis ten wprowadza generalną zasadę rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników samorządowych. W przypadku wypłaty wynagrodzenia kwestionowany przepis nie przewiduje uprawnienia pracownika samorządowego do dodatku w wysokości 50% lub 100% za pracę w godzinach nadliczbowych. Taki dodatek przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie kodeksu pracy.
Jak podkreśla sąd pytający, pozbawienie pracownika samorządowego prawa do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych jest sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami: równości wobec prawa, sprawiedliwości społecznej, zakazem dyskryminacji oraz narusza prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę.