Program Dostępność plus to inicjatywa rządowa, którego celem jest ułatwienie np. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami czy kobietom z dziećmi poruszanie się w przestrzeni publicznej. Na realizację programu ma trafić w latach 2018-2025 ponad 23 mld zł - z funduszy unijnych i krajowych oraz z tak zwanych funduszy norweskich i EOG.

Do głównych działań zalicza się m.in. stworzenie systemu wsparcia dla nauczycieli pracujących z uczniami z niepełnosprawnościami w przedszkolach i szkołach oraz zorganizowanie cyklu szkoleń zwiększających kompetencje, umiejętności i zmiany postaw kadry zarządzającej, nauczycieli, w tym akademickich, i innych pracowników placówek oświaty oraz uczelni wyższych. Oprócz tego mają zostać przeprowadzone audyty i konkursy dla zainteresowanych przedszkoli, szkół i uczelni, które otrzymają środki na likwidację barier w dostępie do edukacji (m.in. architektoniczne, administracyjne, informatyczne).

Projekt zakłada również zwiększenie dostępności miejsc pracy na uczelniach dla osób z niepełnosprawnościami oraz utworzenie kilku laboratoriów projektowania uniwersalnego przy wybranych uczelniach technicznych lub pracowniach badawczych (przewidziane jest także opracowanie i wdrożenie na kierunkach uczelni technicznych programów edukacyjnych w zakresie projektowania uniwersalnego).(PAP)