Od 1 września 2015 r. szkoła dla dorosłych sama zdecyduje, jakie warunki ma spełnić słuchacz, by móc zdawać egzamin semestralny z zajęć, z których uzyskał negatywną ocenę. Obecnie kwestia ta uregulowana jest w rozporządzeniu - słuchacz musi wykonać pracę kontrolną z danego przedmiotu lub ze wszystkich modułów. MEN wyszedł jednak z założenia, że skoro szkoły same regulują kwestie związane z uzyskaniem ocen pozytywnych, nie ma potrzeby, by ocenianie negatywne regulowane było w rozporządzeniu. 
Szkoły zyskają również większą swobodę w określaniu formy egzaminu semestralnego - rozporządzenie określi ją jedynie dla: polskiego, matematyki, języka obcego (forma pisemna i ustna) oraz dla przedmiotów zawodowych (zadanie praktyczne).