Czy organ prowadzący szkołę może podpisać zgodę na zaproponowany przez dyrektora szkoły arkusz organizacji szkoły na kolejny rok szkolny, a następnie nie zagwarantować środków w nowym budżecie na wypłaty dla pracowników?

Zaproponowany przez organ prowadzący budżet na nowy rok budżetowy na wypłaty pracowników wystarczy do końca sierpnia. Budżet szkoły jest mniejszy niż wyliczona subwencja na ucznia.

Odpowiedź
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., szkoły i prowadzone jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi.
Na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Tak więc szkoły funkcjonujące jako jednostki budżetowe samorządu terytorialnego finansowane są z budżetu tegoż samorządu. Więcej>>