Ustawa stanowi, że jeżeli jednostka obsługująca zaliczana do sektora finansów publicznych zapewni realizację funkcji głównego księgowego przez osobę spełniającą te wymogi (kierownik lub pracownik), to w jednostce obsługiwanej (szkole) nie zatrudnia się głównego księgowego. Z uwagi na fakt, że za przejęte zadania odpowiedzialność na gruncie ustawy o finansach publicznych spoczywa na dyrektorze szkoły, zasadne jest, aby przekazanie obowiązków głównego księgowego odbywało się właśnie na poziomie dyrektora. Tak więc to on w dalszym ciągu dokonuje dyspozycji w odniesieniu do środków publicznych, natomiast odpowiedzialność za jej realizację będzie należała do kierownika jednostki obsługującej.
Dyrektor szkoły (przedszkola) i kierownik jednostki obsługującej powinni mieć obustronną możliwość wglądu w dokumenty, żądania informacji i wyjaśnień w odniesieniu do działalności będącej przedmiotem obsługi.
Jednoczesne zmiany w ustawie o finansach publicznych są konsekwencją przyjętych relacji pomiędzy dyrektorem placówki oświatowej a jednostką (kierownikiem) obsługującą. W ustawie wskazano, że kierownik tejże jednostki jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostki obsługiwanej. Przepisy te są novum normatywnym, a ich zadaniem jest uregulowanie w przepisach prawa finansowego zasad odpowiedzialności za realizowane zadania.

Samorząd bez prawa do zorganizowania wspólnej obsługi szkół>>

Podział owej odpowiedzialności opiera się na zasadzie „tyle odpowiedzialności, ile zadań”. Należy ponownie podkreślić, iż zapis ten mówi wprost o odpowiedzialności za zadania z zakresu gospodarki finansowej, nie zaś o przekazaniu odpowiedzialności za całość gospodarki finansowej pomiędzy kierownikami jednostek.
Zwrot „gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość” jest zgodny z zasadą, iż w zakres gospodarki finansowej nie wchodzą zadania z zakresu rachunkowości, choć obowiązki sprawozdawcze dotyczą kwestii z zakresu zarówno gospodarki finansowej, jak i rachunkowości. Odpowiedzialność z tytułu realizacji tych obowiązków jest więc zależna od tego, czy ich źródłem jest ustawa o finansach publicznych, czy też ustawa o rachunkowości. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych takich jak szkoła powierzenie stanowi realizację uchwały organu stanowiącego JST w zakresie zapewnienia wspólnej obsługi. Należy pamiętać, że powyższe powierzenie ograniczone jest na gruncie przepisów ustrojowych, gdyż nie może ono dotyczyć, jak już wspomniano, prawa dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań przez kierownika jednostki obsługiwanej.
W celu zapewnienia ciągłości obecnie funkcjonujących zakładów usług wspólnych (obsługi szkół) wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym funkcjonują one na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż przez rok od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Dowiedz się więcej z czasopisma
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł