Organ dotujący szkołę niepubliczną (LO dla dorosłych) podczas kontroli stwierdził brak list obecności, na których słuchacze potwierdzają swoją obecność na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych własnoręcznym podpisem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. W dziennikach lekcyjnych stwierdzono adnotacje o nieobecnościach słuchaczy i dyrektor dokonał wpisów "zgodnie z listą nauczycieli".
Czy stwierdzenie takiego faktu jest podstawą do wydania decyzji o zwrocie dotacji przekazanej za ten okres?
 
Uczestnictwo słuchaczy musi być potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami na listach obecności na zajęciach.
 
Uzasadnienie
Zasady zwrotu dotacji udzielanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego określone zostały w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dalej u.f.p. Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.
Podstawy zwrotu dotacji zostały w u.f.p. określone wyczerpująco i dotyczą wszystkich dotacji (podmiotowych, przedmiotowych i celowych).
W przedstawionej sytuacji należałoby rozważyć kwestię nienależnie pobranej dotacji. Zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 252 ust. 4 u.f.p., dotacjami pobranymi nienależnie są dotacje pobrane bez podstawy prawnej.

Koszty wychowania przedszkolnego pokrywa gmina zamieszkania ucznia>>

Podstawą prawną udzielenia dotacji dla niepublicznej szkoły dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej jest art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W świetle powołanego przepisu dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 3h oraz 3i u.s.o. Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.
Ustawodawca w powołanym przepisie zawarł normę o charakterze bezwzględnie obowiązującym, polegającym na potwierdzaniu faktu uczestnictwa w zajęciach własnoręcznymi podpisami na listach obecności słuchaczy. Wobec powyższego brak podpisów należy traktować jako niespełnienie normy ustawowej – skutkującej obowiązkiem zwrotu dotacji.