Wysokość części subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego uzależniona jest od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów, typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Finansowy standard podziału wylicza się przez podzielenie ogólnej kwoty subwencji (po odliczeniu od niej rezerwy, która w 2016 r. wyniesie 0,4 proc. kwoty subwencji) przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. MEN wyliczyło, że w 2016 r. standard A wyniesie 5.357 zł. Będzie zatem 1,9 proc. (ok. 98 zł) wyższy od tegorocznego (5258,68 zł).

Więcej pieniędzy dla małych gmin
Nowe zasady naliczania subwencji mają być korzystniejsze dla gmin, które nieznacznie przekroczą pięć tysiecy mieszkańców (np. na skutek włączenia terenów wiejskich do granic administracyjnych miasta). MEN zaproponował rozwiązanie, które złagodzi konsekwencje finansowe w postaci nagłego zmniejszenia się dochodów w samorządzie z ww. powodu. Rozwiązanie to będzie polegać na stopniowym obniżaniu subwencji naliczanej wagami P1 i P2 (w wyniku redukcji liczby uczniów N1,i oraz N2,i – najpierw o 33 proc. a w kolejnym roku o 67 proc.). Zmiany nie obejmą nowych jednostek samorządu.

Nowe wyliczenia dla klas I-III
Zmianie ulegną przeliczniki potrzebne do wyliczenia subwencji dla uczniów klas I-III. W rozporządzeniu zaproponowano podwyższenie wagi P33 z 0,3 na 0,45 oraz obniżenie wskaźnika stosowanego przy ustalaniu liczby uczniów przeliczanych wagą P33 z wartości 1,26 na 1,02. Chodzi o dostosowanie przepisów do limitów uczniów w klasach I-III (od 2016 będą one obowiązywać we wszystkich klasach I-III).

Gmina, która nie prowadzi szkół, i tak dostanie subwencję>>

Zmiany w subwencji dla niepełnosprawnych
W rozporządzeniu w opisie P7 uwzględniono również dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczneną, co umożliwi naliczenie subwencji dla tej kategorii uczniów.
Doprecyzowano również opisy wag P4 i P5 poprzez uzupełnienie, że w przypadku niektórych grup uczniów (z chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami psychicznymi, z zaburzeniami zachowania i zagrożonych uzależnieniem) przynależność do wagi ustala się na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Subwencja także dla gmin niezatrudniających nauczycieli
Bez zmian MEN zamierza pozostawić sposób wyliczania subwencji dla gmin, które nie prowadzą żadnej szkoły. Przy wyliczaniu wysokości subwencji dla takiego samorządu, jako płacowy wskaźnik struktury zatrudnienia nauczycieli (Wa,i) przyjmowana będzie liczba 1. Jako że pozostałe składniki, które obejmuje wzór, mają stałą wartość, wskaźnik Di dla gminy niezatrudniającej żadnego nauczyciela wyniesie 1 (podobnie jak w tym roku, w 2014 r. było to 0,87).
Wzór: Di = Wr + (1-Wr) * Wa,i (Wr to średni dla kraju wskaźnik wydatków rzeczowych i płacowych dla pracowników administracji - wynosi jednolicie 0,25 dla wszystkich samorządów), Wa,i - jw. 1 w przypadku gminy, która nie zatrudnia nauczycieli).

Przekazanie wszystkich szkół lekarstwem na problemy z finansowaniem oświaty?>>

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł