Na podstawie przepisu art. 90o ustawy o systemie oświaty przyznano stypendium szkolne o charakterze edukacyjnym. Stypendium przyznano w drodze postępowania administracyjnego. Zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miejską strona postępowania po otrzymaniu stypendium winna przedstawić dowody zakupu materiałów o charakterze edukacyjnym. Strona nie przedstawiła takich rachunków.
Jaką decyzję należy wówczas sporządzić "cofającą" czy "wygasającą"?
Powyższe kwestie reguluje przepis art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). W świetle tego przepisu:
a.jeżeli decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku - organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie (art. 162 § 1 pkt 2 K.p.a);
b.jeżeli decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie - organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, uchyli decyzję (art. 162 § 2 K.p.a).
W pierwszym przypadku chodzi o taką sytuację, gdy spełnienie warunku decyduje o obowiązywaniu decyzji, tzn. decyzja staje się skuteczna dopiero z chwilą spełnienia określonego warunku. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2007 r., IV SA/Wa 98/07 (Lex nr 337781), w którym Sąd ten stwierdził, że "Warunek, o którym mowa w art. 162 § 1 pkt 2 K.p.a., to warunek w rozumieniu przepisów prawa cywilnego jako zawarte w decyzji zastrzeżenie, które uzależnia powstanie lub ustanie skutku prawnego od zdarzenia przyszłego i niepewnego (art. 89 K.c.)."

Jak wynika z treści pytania - w stanie faktycznym sprawy taka sytuacja nie zachodzi. Skuteczność decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego nie została uzależniona od ziszczenia się określonego warunku.

Decyzja o przyznaniu stypendium szkolnego stała się skuteczna i weszła do obrotu prawnego, a na stronę będącą adresatem tej decyzji został nałożony obowiązek dopełnienia określonych czynności, przy czym spełnienie tych obowiązku możliwe jest najwcześniej z chwilą przystąpienia przez stronę do realizacji decyzji.
Wobec tego uważam, że w przedstawionym stanie faktycznym należy uchylić decyzję (wydać decyzję o uchyleniu decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego).