Czy ten wydatek można zaliczyć jako wydatek związany z działalnością statutową? Jeśli nie, czy to oznacza, że należy odprowadzić podatek CIT w związku z wydatkiem niestanowiącym kosztu uzyskania przychodu? 

Stowarzyszenie  prowadzi szkołę podstawową i gimnazjum. Jest jednocześnie organizacją pożytku publicznego. Korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, gdyż cały dochód przeznacza na działalność statutową- oświatową. Stowarzyszenie planuje dwudniowy wyjazd nauczycieli na którym odbędzie się rada pedagogiczna. 

Odpowiedź:

Jeśli statut stowarzyszenia przewiduje możliwość realizowania celów statutowych m.in. poprzez organizowanie takich wyjazdów lub innych przedsięwzięć, które można zaliczyć do wspomnianych w pytaniu wyjazdów, wówczas mamy do czynienia z wydatkiem statutowym objętym zwolnieniem przedmiotowym. W razie braku w statucie takiej możliwości, moim zdaniem wydatek ten stanowi koszt uzyskania przychodu, jeśli faktycznie został poniesiony w celu uzyskania przychodu.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p., wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna – w części przeznaczonej na te cele.
Mając na uwadze to, że mamy do czynienia z podatnikiem, którego dochody korzystają z tego zwolnienia, kwestię kosztów należy rozpatrywać w sposób szczególny.

I tak, w przypadku, gdy stowarzyszenie uzyskuje dochody zwolnione od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem określonej działalności statutowej, wszelkie wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Więcej>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów