Czy w placówkach oświatowych organ prowadzący może narzucić dyrektorom, aby obiekty szkolne były sprzątane przez firmę sprzątającą (w ramach oszczędności finansowych)? Czy taki przetarg ogłasza organ prowadzący, czy dyrektor szkoły?

Odpowiedź
Organ prowadzący decyduje o sposobie realizacji zadań związanych z organizacją szkoły.

Uzasadnienie
W świetle zapisu art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>

Woźna zapłaci VAT za szkolny obiad>>

 

 

Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziachDotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach>>