W jaki sposób rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem stażystą zatrudnionym od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r.? Czy można za porozumieniem stron z dniem 31 grudnia 2007 r.? Czy za wypowiedzeniem? Czy zastosowanie ma tylko Kodeks pracy, czy również Karta Nauczyciela?
Możliwe jest rozwiązanie z nauczycielem stażystą umowy o pracę na mocy porozumienia stron.
Warto podkreślić, że rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron jest najmniej konfliktowym sposobem ustania stosunku pracy i wydaje się, że jest możliwe wobec nauczyciela stażysty.
Do stosunku pracy nauczyciela stażysty zastosowanie będą miały przepisy zarówno ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz Kodeksu pracy, jednakże zakres ich zastosowania będzie odmienny. Mianowicie Karta Nauczyciela określa, że umowa o pracę zawierana jest na czas określony i nie odnosi się do możliwości ustania stosunku pracy. Z istoty stosunku pracy i wobec braku odrębnych regulacji wynikających z Karty Nauczyciela, na mocy art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, stosowanego zgodnie z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela, możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron. Inaczej sprawa przedstawia się w odniesieniu do wypowiedzenia, ponieważ art. 33 Kodeksu pracy stanowi, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy jest dopuszczalne, jedynie gdy strony w umowie o pracę zawarły postanowienie o możliwości jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Tym samym nie każda umowa o pracę na czas określony może zostać rozwiązana na wypowiedzeniem.