Komentarz został podzielony na następujące zagadnienia:

1. Sposób dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do potrzeb absolwentów.
2. Zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
3. Zgłaszanie uczniów (słuchaczy) lub absolwentów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
4. Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
a) Miejsce przeprowadzania etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
b) Organizacja i przebieg etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
5. Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
a) Upoważnienie do zorganizowania i przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
b) Miejsce przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
c) Organizacja i przebieg etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
d) Powołanie i zadania zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
e) Powołanie i zadania zespołów nadzorujących etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
6. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany jest przez okręgowe komisje egzaminacyjne jeden raz w ciągu roku szkolnego, a mianowicie w okresie od czerwca do sierpnia. Przypomnijmy, że w Polsce jest osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych:

1. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, która obejmuje swoją działalnością obszary województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego,
2. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, która obejmuje swoją działalnością obszar województwa śląskiego,
3. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, która obejmuje swoją działalnością obszar województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego,
4. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, która obejmuje swoją działalnością obszar województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego,
5. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, która obejmuje swoją działalnością obszar województw: łódzkiego i świętokrzyskiego,
6. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, która obejmuje swoją działalnością obszar województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego,
7. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, która obejmuje swoją działalnością obszar województwa mazowieckiego,
8. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, która obejmuje swoją działalnością obszar województw: dolnośląskiego i opolskiego.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Należy jednak pamiętać, że dla absolwentów szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany jest w okresie od stycznia do marca. Termin tego egzaminu również ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Terminy tych egzaminów ogłasza się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu. Natomiast dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych ustalają harmonogramy przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu i przekazują je kierownikom ośrodków egzaminacyjnych. W danym terminie absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tylko z zakresu jednego zawodu.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadza się w dwóch etapach, a mianowicie pisemnym i praktycznym. Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:

1. w części pierwszej - zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie,
2. w części drugiej - zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Natomiast etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.