Co należy zrobić aby kontynuować działalność szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w przypadku, gdy organ prowadzący, osoba fizyczna zmarła?
Czy należy zarejestrować nową szkołę na nowy organ prowadzący i przejąć słuchaczy?
Co z subwencją oświatową w takim przypadku?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – dalej k.c., prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób (spadkobierców). Wobec powyższego prawa organu prowadzącego niepubliczną szkołę po śmierci osoby fizycznej ją prowadzącej przechodzą z chwili śmierci na spadkobierców tej osoby.
Należy zaznaczyć, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i 925 k.c.). Stwierdzenie nabycia spadku następuje na podstawie odpowiedniego orzeczenia wydanego przez sąd albo na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.
Dotacje, o których mowa w art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – dalej u.s.o., przysługują szkołom niepublicznym, a ich wysokość zależy od liczby uczniów danej szkoły uczestniczących w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe>>